СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Счетоводна къща Зета 79 ЕООД предлага еднократни счетоводни услуги както и пълно счетоводно обслужване на месечен и годишен абонамент което включва: Изготвяне на необходимите документи, свързани със задълженията на фирмата към бюджета – осигурителни и данъчни; Текущо счетоводство и последващ контрол на първични документи, включващи проверка, класиране и съхранение; Извършване на всички дейности по стопанските операции, свързани с текущото осчетоводяване; Осигуряване на всички необходими документи и образци за счетоводната отчетност; Изготвяне на индивидуален сметкоплан, съобразен с предметата Вашата дейност; Начисляване на дължими трудови и извънтрудови възнаграждения за месеца; Начисляване на дължими осигуровки и данъци върху разходите за заплати за месеца; Изготвяне на Трудови договори и Допълнителни споразумения; Изготвяне на Уведомление по чл. 62 от КТ; Документи за Прекратен трудов договор- уведомления,трудови книжки, служебни бележки ; Годишни данъчни декларации- определяне на данъка, попълване и подаване на данъчна декларация; Счетоводни услуги по обработка на данните от извадените отчетите на касовите апарати; Счетоводно водене на всички складови наличности на фирмата; Осчетоводяване на авансови отчети в лева и валута; Обработване на месечните извлечения от банковите сметки; Счетоводно водене на всички складови наличности на фирмата; Консултиране и водене на счетоводната политика на предприятието; Изготвяне и подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация Read More …